Algemene verkoopvoorwaarden van Meubelmakerij Siderius, gevestigd te Amsterdam
Postbus 14529
1001 LA Amsterdam

Artikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

I.I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meubelmakerij Siderius af te sluiten overeenkomsten en gedane offertes tot levering van diensten en goederen. 1.2.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien Meubelmakerij Siderius deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. Meubelmakerij Siderius:,Mark Siderius en Conny Balk, de opdrachtnemer, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van meubels uitsluitend in opdracht van derden. Opdrachtgever:de natuurlijke persoon, maatschap, rechtspersoon, die een offerte vraagt aan Meubelmakerij Siderius en/of een overeenkomst aangaat met Meubelmakerij Siderius. Opdracht: het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Meubelmakerij Siderius tot het verrichten van enkele diensten en/of het leveren van goederen. Wekstuk: het in opdracht vervaardigde object, meubel, in tebouwen meubel.

Artikel 3 - OFFERTES

3.1.Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voorcalculaties en offertes in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. Meubelmakerij Siderius is eerst gebonden, nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen welke niet schriftelijk door Meubelmakerij Siderius zijn aanvaard, zullen hierbij zijn vervallen.
3.2.De gedane offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldig tot dertig dagen na datum van de offerte.
3.3.De aanbieder aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen maten en materialen. Artikel 4 - AUTEURSRECHT

4.1.Meubelmakerij Siderius behoudt zich het auteursrecht voor op de door haar bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- haar eigendom.
4.2.Zonder schriftelijke toestemming van Meubelmakerij Siderius mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
4.3.De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan Meubelmakerij Siderius een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Meubelmakerij Siderius aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in 4. 1. niet over.

Artikel 5 - PRIJS

5.1.De prijs is gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen van materiaal, arbeidsloon, belastingen, koersen, rechten, lasten etc. Afhankelijk van hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld, wordt de opdracht uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief, dan wel uurtarief. 5.2.Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting
5.3.In geval van verhoging van de in lid 1 van dit artikel genoemde kosten zal Meubelmakerij Siderius gerechtigd zijn de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Een en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.
5.4.Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
5.5.Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 6 - LEVERING

6.1.Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de dag volgend op de datum van schriftelijke opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2.Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding door Meubelmakerij Siderius van de levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leverdatum is overeengekomen.
6.3.Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is Meubelmakerij Siderius niet aansprakelijk. 6.4 Het werstuk dient te worden afgehaald of bezorgd, binnen veertien dagen na gereedmelding van het werkstuk, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.5 Aflevering geschied tot de erfgrens of voor de deur indien een goed toegankelijke verharde weg aanwezig is.
6.6 Hulp bij verder transport en of binnen brengen, ook d.m.v. takelen, gebeurt voor risico van de opdrachtgever ook als hiervoor materialen van de opdrachtnemer worden gebruikt.

Artikel 7 - BETALING

7.1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden:
a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
b. 50% bij oplevering of binnen veertien dagen na gereedmelding van het werkstuk.
7.2.Bij de tweede termijn zal de opdrachtgever maximaal 5% van de totale aannemingssom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met eventuele tekortkomingen, zoals vermeldt in artikel 12 lid 1. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde . verplichtingen heeft voldaan.
7.3.Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen bovengenoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
7.4.Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
7.5.De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in lid 4 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.

Artikel 8 - INVORDERINGSKOSTEN

8.1. Meubelmakerij Siderius is bevoegd vorderingen welke 14 dagen na factuurdatum niet zijn betaald ter invordering uit handen te geven.
8.2.Onverminderd de verder toekomende rechten, heeft Meubelmakerij Siderius het recht op de opdrachtgever alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, de laatste ten belopen van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro) per factuur, te verhalen.

Artikel 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1.Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan Meubelmakerij Siderius verschuldigde betalingen behoudt Meubelmakerij Siderius zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen en nog niet verwerkte goederen, zulks tot zekerheid van betaling van al het hem toekomende.
9.2.De opdrachtgever zal het hem / haar geleverde goederen zolang geen algehele betaling aan Meubelmakerij Siderius heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verhuren, uitlenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch op andere wijze uit zijn bedrijf mogen brengen. 9.3.Bij schending van het in dit artikel bepaalde is artikel 15 van toepassing.

Artikel 10 – RISICO

10.1.Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
10.2.Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1.De opdrachtnemer is nimmer gehouden schade er/of kosten te vergoeden ontstaan door, of bij de uitvoering van zijn werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen en/of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade voor zover deze geen brand of stormschade is, het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.
11.2.De opdrachtgever is gehouden de objecten waarop de opdracht betrekking heeft, tegen brand en storm te verzekeren. De opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
11.3.De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en/of materialen van de opdrachtnemer, zodra en zolang deze zich op de locatie van het werk, zijnde eigendom van de opdrachtgever, bevinden.
11.4.De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het door Meubelmakerij Siderius geleverde object als gevolg van door derden verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, met chemische middelen bewerkte ondergrond.
11.5.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer dadelijk te informeren, indien dit het geval is. 11.6.Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door de opdrachtnemer is geplaatst, komt na de plaatsing direct voor rekening en risico van de opdrachtgever.
11.7.De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde. 11.8.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

Artikel 12 - DE OPLEVERING

12.1.Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever, binnen 8 dagen na gereedmelding, de werkzaamheden volledig nalopen en het resultaat hiervan schriftelijk vastleggen in een rapport van oplevering.
12.2.De eventuele in het opleveringsrapport vermelde tekortkomingen zullen binnen vier weken worden verholpen, waarmede de opdrachtnemer aan al haar verplichtingen ter zake de werkzaamheden jegens de opdrachtgever zal hebben voldaan.
12.3.In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn opgeleverd.

Artikel 13 - KLACHTEN 13.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 dienen klachten binnen 8 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van het gebrek, ter kennis van Meubelmakerij Siderius te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de rechten uit dien hoofde zijn vervallen. Artikel 14 - GARANTIE

14.1.Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Meubelmakerij Siderius in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten. In dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen dertig dagen na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Meubelmakerij Siderius kosteloos binnen vier weken zullen worden hersteld.
14.2.De in 14.1. genoemde garantieverplichting van Meubelmakerij Siderius vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 14.3.Indien Meubelmakerij Siderius ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
14.4.De voldoening aan zijn garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding

Artikel 15 -TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

15.1. Meubelmakerij Siderius is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien:
-de opdrachtgever in gebreke is en zijn verplichtingen niet nakomt; -de opdrachtgever of zijn bedrijf in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert, of door diens overlijden, of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.
15.2.Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel van toepassing is dan vervalt hiermee de garantieverplichting zoals gesteld in artikel 14.
15.3.In gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering welke Meubelmakerij Siderius ten laste van de opdrachtgever heeft direct opeisbaar.

Artikel 16 - OVERMACHT

16.1.Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan Meubelmakerij Siderius kunnen worden toegerekend.
16.2.In het geval van overmacht heeft Meubelmakerij Siderius het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.
16.3.Bij gevallen van overmacht zal Meubelmakerij Siderius haar opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1.Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2.Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Meubelmakerij Siderius en zijn opdrachtgever en/of derden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.